Salgsbetingelser

 1. Avtalen
 2. Partene
 3. Priser
 4. Avtaleinngåelsen
 5. Ordrebekreftelse
 6. Betaling
 7. Levering m.v.
 8. Lisensbestemmelser
 9. Risikoen for varen
 10. Angrerett
 11. Undersøkelsesplikt
 12. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
 13. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
 14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
 15. Renter
 16. Personopplysninger
 17. Konfliktløsning
1. Avtalen

Denne avtale gjelder for alt salg foretatt fra nettbutikken på nettstedet www.datapower.no. Denne avtalen sammen med kjøpers bestilling, ordrebekreftelsen som sendes kjøper danner grunnlaget for avtalemessige forhold mellom kjøper og selger.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom kjøper og selger og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene

Selger
Firmanavn: Datapower Learning AS
Kontaktadresse: Hamnegt. 20, 7714 Steinkjer
E-post: kundeservice@datapower.no
Organisasjonsnummer: NO 976785665 MVA

Kjøper
Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift hvor ikke annet er eksplisitt angitt.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til utlandet, Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.)1)

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, mottar kjøper ordrebekreftelse pr. e-post.

Kjøper må kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, skal kjøper ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. Betaling

Dersom selger innrømmer kjøper rett til å kjøpe på kreditt (faktura), vil faktura utstedes samme dag som varen sendes kunden. Betalingsbetingelser er netto pr. 14 dager.

Dersom kjøperen bruker kredittkort2) eller debetkort3) ved betaling, kan selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.

7. Levering m.v.

Bøker som finnes på lager sendes normalt innen 2 virkedager etter at bestilling er mottatt. Varer som ikke finnes på lager sendes normalt innen 5 dager.

E-læring gjøres tilgjengelig umiddelbart etter at bestillingen er mottatt og nødvendige opplysninger om løsningen sendes kunden pr. e-post.

8. Lisensbestemmelser

Et kjøpt e-læringskurs gir en navngitt person rett til å benytte kurset i avtaleperioden4). I god tid før utløpet av avtaleperioden vil kunden få tilbud om å forlenge kurslisensen med nye 12 måneder. Forlengelse gir kunden tilgang til kurset, nødvendig vedlikehold og rett til oppgradering av løsningen til annen tilgjengelig versjon av programvaren i samme omfang som kjøpt e-læring.

Hvis et e-læringskurs har automatisk forlengelse (angitt i produktbeskrivelsen), vil kunden motta en e-post ca. 6 uker før utløpet av avtaleperioden med informasjon om at avtaleperioden forlenges automatisk med nye 12 måneder til gjeldende videreføringspris5). Kunden kan da velge å reservere seg mot å forlenge den aktuelle kurslisensen.

Kunden kan ikke under noen omstendighet overføre lisensen helt eller delvis til andre, heller ikke kopiere innhold, dekompilere innhold eller bruke dette i andre sammenhenger.

Gjennom kjøp av e-læring har kunden rett til brukerstøtte i form av e-post til support@datapower.no. Normalt besvares slike typer henvendelser i løpet av en virkedag.

Kunder som ønsker en høyere servicegrad, kan velge å inngå vår utvidede supportavtale (ta kontakt for tilbud).

9. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

10. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Dersom varen er e-læring gjelder ikke angreretten når "forseglingen" er brutt (§ 22.j i angrerettloven). Datapower Learning AS regner "forseglingen" på e-læring som brutt når brukeren har startet ett av kapitlene i opplæringen. Ved benyttelse av angreretten vil Datapower Learning AS sjekke om opplæringen er startet. Hvis den ikke er startet, blir tilgang til opplæringsprogrammet fjernet, og eventuelt innbetalt beløp tilbakebetalt.

Skjema for angrerett leveres som vedlegg til ordrebekreftelsen (per e-post). Du kan eventuelt benytte standardskjemaet som du finner du her: http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=form&id=1096

11. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, plikter kjøperen innen rimelig tid undersøke varen og kontrollerer om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.
Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 12.

12. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

13. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer. Dersom varen er e-læring kan selger stanse tilgang til kurset dersom betaling uteblir.

15. Renter

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 250,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

16. Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år skal ikke innhentes med mindre Kunden har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

17. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.


1) Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.
2) Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren sender kunden en faktura.
3) Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakers konto.
4) Avtaleperioden er 12 måneder om ikke annet er spesifisert i nettbutikken eller i annen kommunikasjon med selger.
5) Gjeldende videreføringspris oppgis i e-post som sendes kunde ca 6 uker før utløpet av avtaleperioden.